Filter by type:

Sort by year:

Examining Top 100 Turkish YouTube Channels

Journal paper
Tunga, Y., Geriş, A.
The Journal of Academic Social Science, Year 5, Volume 61, December 2017, p. 369-383

In this study, most viewed 100 YouTube channels in Turkey is reviewed according to distributions of channels by categories, number of videos by categories, number of subscribers by categories, number of views by categories in order to determine current patterns of use of YouTube in Turkey and determine the current position of educational usage of YouTube. Descriptive statistics were used to analyze collected data. Findings show that entertainment and film and animation channels are most viewed channels in Turkey and there are only two educational channels in most viewed 100 Turkish channels. It is also found that although the total number of educational channel in Top 100 channel is quite limited, these channels have a large number of subscribers. Further research studies are necessary to the educational use of YouTube since these results were obtained from limited time data and YouTube has increasingly popularity and potential for educations.

Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş

Conference paper
Geriş, A., Özdener Dönmez, N.
5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, October 2017

Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerini tespit ederek dijital dünyadaki davranışları ile karşılaştırmak ve kavram hakkındaki yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda karma yöntem ile desenlenen çalışma, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 38 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Kocadağ (2012) tarafından geliştirilen ve dijital vatandaşlığı dokuz alt boyutta ele alan Dijital Vatandaşlık Ölçeği ile katılımcıların dijital vatandaşlık düzeyleri tespit edilmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından HTML5, JavaScript ve Google Firebase teknolojileri kullanılarak geliştirilen e-vatandaş isimli mobil uygulama ile bir yandan katılımcılar bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılırken bir yandan da yazılımı kurarken ve kullanırken yapmış oldukları davranışlara ait birtakım bilgiler veri tabanında tutulmuştur. Elde edilen bu bilgiler ile katılımcıların bilinçli dijital vatandaşlık davranışlarına ne kadar uygun davrandıkları incelenmeye çalışılmıştır. Yazılımda yer verilen diğer sorular ile de katılımcıların dijital teknoloji kullanım alışkanlıklarına ait bilgiler tespit edilmiştir. Uygulamadan elde edilen veriler ile dijital vatandaşlık düzeyleri arasındaki benzerlik incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcıların, dokuz alt boyutta incelenen dijital vatandaşlık kavramının dijital güvenlik, dijital sağlık, dijital hak ve sorumluluklar, dijital hukuk, dijital etik ve dijital ticaret boyutlarında yeterli bilince sahip olmadıkları, ölçekten elde edilen bu boyutlardaki dijital vatandaşlık düzeyleri ile davranışlarının benzerlik göstermediği tespit edilmiştir. Dijital erişim, dijital iletişim ve dijital okuryazarlık boyutlarından bakıldığında ise kullanıcıların yeterli düzeyde bilgiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Bir diğer araştırma bulgusu ise katılımcıların ölçeklere verdikleri cevapların sorgulanması gerektiğini ve farklı veri toplama yöntemlerinden yararlanılmasının önemini vurgular niteliktedir.

Examining Youtube In Context Of Turkish Users

Conference paper
Tunga, Y., Geriş, A.
5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, October 2017

Nowadays, YouTube is the most popular social-media website after Google in the global ranking. Similarly, YouTube is the highly trendy web site in Turkey. In this study, most viewed 100 YouTube channels in Turkey is reviewed according to distributions of channels by categories, number of videos by categories, number of subscribers by categories, number of views by categories in order to determine current patterns of use of YouTube in Turkey and determine the current position of educational usage of YouTube. Statistical archival data collected from socialband.com website was used in this study. The sample of the study was limited with Top 100 YouTube channels in Turkey due to practical and conventional reasons. Descriptive statistics were used analyze collected data. Findings show that entertainment and film and animation channels are most viewed channels in Turkey and there are only two educational channels in most viewed 100 Turkish channels. It is also found that although the total number of educational channel in Top 100 channel is quite limited, these channels have a large number of subscribers. Considering the aim of being a subscriber, it can be concluded that educational channels on YouTube have regular and purposeful audience compared to entertainment and film and animation channels. These results
reveal the necessity of more qualified educational content on YouTube. Further research studies are necessary to the educational use of YouTube since these results were obtained from limited time data and YouTube has increasingly popularity and potential for educations.

Using Eye-Tracking Technology for Investigating Student Preferences in Solving Algorithm Problems: Flowcharts vs. Pseudocode

Conference paper
Geriş, A., Elibol, M., Özdener Dönmez, N.
11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, May 2017

The aim of this study is to discover the strategies that students follow during solving and understanding a software algorithm given in multiple steps and to provide further insight into the teaching of algorithms. The study, which follows a case study research method, investigates 18 students studying at Marmara University Department of Computer Education and Instructional Technology. The strategies followed by students for understanding a software algorithm problem given in multiple steps and in two different representations (flowchart and pseudocode) were attempted to be discovered by analyzing the eye-tracking data captured while the students tried to find solutions. Findings indicated that students especially focused on the aspects of the questions pertaining to programmatical loops and spent the most of their allocated time in doing so. However, it was observed that they could not find the correct answer due to lack of correct evaluation regarding the break points of loops that were part of the algorithm. Other findings have shown that students preferred type of problem representation was flowcharts, due to prior experience in using these. Still, it was displayed that pseudocode questions also provide a supporting mechanism by being used for comparison and that the time students took in answering these were similar to flowchart questions. Lastly, it was shown that students always start reading from the left-side of the screen regardless of the order of the questions they were focusing on.

Review of the Educational Software Evaluation Forms and Scales

Journal paper
Arslan A., Geriş A., Kulaksız, T.
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 2016; 7(2); 272-284

The main purpose of this study is to review existing evaluation forms and scales that have been prepared for educational software evaluation. In addition to this purpose, the study aims to provide insight and guidance for future studies in this context. In total, forty-two studies that including evaluation forms and scales have been taken into consideration. “Educational software evaluation”, “Software evaluation”, “Educational software evaluation forms/scales” were searched as keywords in the: “Education Resources Information Centre (ERIC)”, “Marmara University e-Library”, “National Thesis Center” and “Science Direct” databases. Twenty-nine of them have met the review selection criteria and been evaluated. There is an increase in the number of evaluation tools between 2006 – 2010. However, it was noticed that there is no sufficient number of evaluation tools targeting “educational games”. It was concluded that reliability and validity studies are very important part of developing educational software evaluation tools and this is a matter that should be considered in future studies.

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Çalışmalarına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye, Finlandiya ve Singapur Örneği

Conference paper
Geriş, A., Kulaksız, T., Kelleci, Ö.
Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi, Nisan 2016, Page 134

Bireylerin günlük yaşamlarında teknolojiyi etkili kullanmaları ve eğitim öğretim sürecinde başarılı olabilmeleri için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme öğretme süreçlerine
entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkelerde eğitimde BİT entegrasyon çalışmaları kapsamında sahip oldukları yaklaşım ve politikalar doğrultusunda çeşitli projelere başlandığı ve yürütüldüğü görülmektedir. Nitekim eğitimde BİT entegrasyonunu etkili bir şekilde sağlayabilen ülkelerdeki öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin de yüksek olduğu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment: PISA) sonuçlarına da yansımaktadır. Bu nedenle ülkemizde ve PISA sonuçlarına göre başarı ortalamaları yüksek olan bazı OECD ülkelerinde ne tür BİT entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirildiği incelenmelidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmada, Türkiye, Finlandiya ve Singapur’da BİT entegrasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleşen projelerin amaç, süreç ve imkân bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda ülkelerin BİT entegrasyonuna ilişkin yaklaşımlarının da ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında ise nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Ayrıca ülkeler arasındaki karşılaştırmalar, eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan tanımlayıcı yaklaşıma göre yapılmıştır. Elde edilen veriler “betimsel analiz” yaklaşımı ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, PISA sonuçlarına göre başarı düzeyi yüksek olan öğrencilere sahip olan Finlandiya ve Singapur’un BİT entegrasyonunu sağlamada Türkiye’ye göre daha deneyimli olduğu görülmüştür. Öğrenci başarısında üst sıralarda yer alan ve eğitimde BİT entegrasyonu konusunda başarılı ülkelerin karşılaştırılması hem var olan eksikliklerin fark edilmesini hem de emsal teşkil edecek başarılı süreçlerin ortaya konulmasına olanak tanıyabilir.

Review of Educational Software Evaluation Tools

Conference paper
Geriş, A., Arslan A.
Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, December 2015

The purpose of this study is to review existing evaluation tools for educational software and to provide insight and guidance for future projects in this context. In total, 42 studies have been taken into consideration as a result of conducting searches using keywords such as “Educational software evaluation”, Software evaluation”, “Educational software evaluation forms/scales” in the following databases: “Education Resources Information Centre (ERIC)”, “Marmara University e-Library”, “Science Direct”. Whereas, a set of criteria has been determined for the selection of evaluation tools to be included within the scope of the study and 29 of the initial 42 items have been selected for review. There is an increase in the number of evaluation tools between the years 2006 and 2010. However, there is no sufficient number of evaluation tools targeting “educational games” and this is a remarkable result. It was concluded that reliability and validity studies are a very important part of developing educational software evaluation tools and this is a matter that should be considered in future studies.

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Gelecek Beklentilerine Etkisi

Conference paper
Topuz, Y., Kulaksız, T., Geriş, A.
VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mayıs 2015

Bu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının kendilerine sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri ile gelecek beklentilerini yordamaktır. Bu amaç kapsamında araştırmanın örneklem grubunu 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki 33 üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 135’i (%50,4) erkek, 133’ü (%49,6) kız toplam 268 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Gelecek Beklentileri Ölçeği (GBÖ)” ve “Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, frekans dağılımları, bağımsız grup t-testi, korelasyon, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile gelecek beklentileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisinin % 8,3’lük kısmını tam olarak açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerin sonucuna göre gelecekte kendilerine referans olabilecek kişilerin olduğunu belirten öğrencilerin gelecek beklentileri, referansı olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Bunun yanı sıra birinci sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre gelecek beklenti düzeyleri anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca öğrencilerin akademik not ortalamalarının arttıkça gelecek beklentilerinin de anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak öğrencilerden alınan veriler ışığında belirlenen diğer bağımsız değişkenlerin gelecek beklentisi üzerinde etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir.